warsztat dla kobiet

Regulamin Mandragora Nomada

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW

na Mandragorę Nomada

§ 1. Przedmiot Regulaminu

 1. Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad zakupu biletu/ów na wydarzenie zwane „Mandragora Nomada”.
 2. Sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem TYPEFORM https://gabriela252518.typeform.com/to/GG1wlW8C

§ 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

 1. „Mandragora Nomada” – wydarzenie organizowane przez Organizatora, które odbędzie się w dniach 12-14 listopada 2021 roku w Ranczo Dziki Sad.
 2. „Program” – program „Mandragora Nomada” dostępny na stronie internetowej pod adresem https://gabrielalubon.com/warsztaty/mandragora-nomada/
 3. „Organizator” – Gabriela Luboń
 4. „Sprzedawca” – Gabriela Luboń, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabriela Luboń, ul. Lepszego 1B, 40-750 Katowice, posiadająca REGON:  386880128, NIP: 6341855763
 5. „Bilet” – to dowód zawarcia w formie elektronicznej pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą umowy uprawniającej do uczestnictwa w „Mandragora Nomada
 6. „Regulamin” – niniejszy Regulamin
 7. „Nabywca” – osoba, która dokonuje w formie elektronicznej zakupu Biletu i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. W przypadku gdy zakup Biletu dokonywany jest na rzecz innej osoby niż Nabywca, tj. w przypadku gdy Uczestnikiem będzie inna osoba niż Nabywca, Nabywca zobowiązany jest przekazać treść Regulaminu Uczestnikowi i zapewnić, że Uczestnik akceptuje treść Regulaminu.
 8. „Uczestnik” – osoba, która będzie brała udział w „Mandragora Nomada” na podstawie Biletu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 9. „Mandragora” – warsztaty stacjonarne i wyjazdowe organizowane przez Gabrielę Luboń www.gabrielalubon.com

§ 3. Uczestnictwo w „Mandragora Nomada”

 1. W ramach Biletu Nabywca ma prawo wyboru warsztatów, w których chce uczestniczyć.
 2. Cena Biletu obejmuje zakwaterowanie w Ranczo Dziki Sad, Raciechowice 43, w terminie 12-14.11.2021 r., wyżywienie oraz uczestnictwo w wybranych warsztatach.
 3. Informacje o ilości dostępnych Biletów znajdują się na portalu Facebook, na fanpage’u „Mandragora Nomada”

§ 4. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Nabywcą a Organizatorem następuje po zaakceptowaniu Regulaminu oraz wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem https://gabriela252518.typeform.com/to/GG1wlW8C.
 2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Nabywca dokonuje zapisu na wydarzenie i zobowiązuje się do wpłaty zadatku.
 3. Nabywca dokonuje zapłaty za Bilet w kwocie 550 zł na konto bankowe Sprzedawcy: Gabriela Luboń, prowadzone w MBanku,  nr: 30 1140 2017 0000 4602 0612 5464, w tytule przelewu wpisując: swoje imię i nazwisko oraz Mandragora Nomada. Reszta kwoty – 330 zł płatne jest na miejscu warsztatu zaraz po przybyciu.
 4. Organizator umożliwia rozłożenie płatności na raty. W tym celu należy skontaktować się z organizatorem -email: gabrielalubon@gmail.com lub telefonicznie 600 560 705.
 5. Po zapłaceniu za Bilet, Nabywca otrzyma w dniu imprezy Bilet stanowiący potwierdzenie udziału w „Mandragora Nomada”.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Nabywca nie otrzymuje po zakupie paragonu. Na życzenie Nabywca może otrzymać rachunek za zakupione Bilety.

§ 5. Po zakupie biletu

 1. Sprzedaż Biletów na wydarzenie „Mandragora Nomada” kończy się po wyczerpaniu miejsc, najpóźniej w dniu 14 listopada 2021 roku.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta, Nabywca nie ma możliwości dokonania zwrotu zakupionego Biletu. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w „Mandragora Nomada”, Nabywca może znaleźć osobę, która odkupi od niego Bilet za zgodą Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu “Mandragora Nomada”, w zakresie osób prowadzących warsztaty i sesje indywidualne, w przypadkach losowych, niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku choroby prowadzącej warsztaty lub sesje indywidualne.
 4. W razie odwołania warsztatu lub sesji indywidualnej, Uczestnik nie ma prawa żądania zwrotu części ceny Biletu, jeżeli odwołane zajęcia stanowią nie więcej niż 20% programu „Mandragora Nomada”.
 5. Jeżeli wyjazd nie będzie mógł się odbyć z powodu niezależnego od Organizatora to wpłacone pieniądze w całości pozostają jako zaliczka na inny, pasujący uczestnikowi termin lub pozostają do wykorzystania z możliwością zamiany na inną opcję oferty ze strony gabrielalubon.com

§ 6. Utrwalanie przebiegu „Mandragora Nomada”

 1. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu wydarzenia „Mandragora Nomada” przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Każdy Nabywca Biletu i każdy Uczestnik „Mandragora Nomada” przyjmuje do wiadomości, że udział w „Mandragora Nomada” jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie jego głosu lub wizerunku w związku z uczestnictwem w wydarzeniu „Mandragora Nomada”  – dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora oraz społeczności Mandragora.

§ 7. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z przebiegiem „Mandragora Nomada” można zgłaszać Organizatorowi w formie mailowej na adres gabriela.lubon@gmail.com w terminie 14 dni od zakończenia „Mandragora Nomada”
 2. Organizator poinformuje Nabywcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie nastąpi w formie e-mail na adres poczty elektronicznej, z którego przesłano reklamację.

§ 8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Nabywców i Uczestników jest Organizator  i Sprzedawca – Gabriela Luboń prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabriela Luboń, ul. Lepszego 1B,  40-750 Katowice.
 2. Dane osobowe Nabywców i Uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy dotyczącej uczestnictwa w wydarzeniu „Mandragora Nomada”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO.
 3. W przypadku udzielenia zgody przez Nabywców i Uczestników na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Administrator danych wykorzystuje dane osobowe Nabywców i Uczestników w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych lub usług. Nabywca i Uczestnik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach opisanych w zdaniu poprzednim.
 5. Odbiorcą danych osobowych Nabywców i Uczestników będą podmioty, z usług których korzysta administrator (np. biuro rachunkowe), jak również podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. organy publiczne).
 6. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator przetwarza dane osobowe Nabywców i Uczestników przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim dane zostały mu przekazane, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających zwartej umowy dotyczącej uczestnictwa w wydarzeniu „Mandragora Nomada”.
 7. Nabywca i Uczestnik posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Nabywca i Uczestnik mają prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Nabywca i Uczestnik posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli ich dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 10. Podanie przez Nabywcę i Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zakupu Biletu i uczestnictwa w wydarzeniu „Mandragora Nomada”.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży Biletów należy kierować na adres mailowy gabriela.lubon@gmail.com.
 2. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora https://gabrielalubon.com/warsztaty/mandragora-nomada/
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2021 r.