Regulamin ZBLIŻENIE

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW

na Kobiecy wyjazd pt. Zbliżenie

§ 1. Przedmiot Regulaminu

 1. Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad zakupu biletu/ów na wydarzenie zwane „Zbliżenie”.
 2. Sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem TYPEFORM https://gabriela252518.typeform.com/to/GJLvlBcH

§ 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

 1. „Zbliżenie” – wydarzenie organizowane przez Organizatora, które odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2022 roku w Pensjonacie Bliżej Nieba.
 2. „Program” – program „ Zbliżenie” dostępny na stronie internetowej pod adresem https://gabrielalubon.com/warsztaty/zblizenie/
 3. „Organizator” – GabrielaLuboń
 4. „Sprzedawca” – UMAM Marta Krajewska, ul. Nowa 39/1, 41-923 Bytom, NIP: 6262173897
 5. „Bilet” – to dowód zawarcia w formie elektronicznej pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą umowy uprawniającej do uczestnictwa w „Zbliżenie”
 6. „Regulamin” – niniejszy Regulamin
 7. „Nabywca” – osoba, która dokonuje w formie elektronicznej zakupu Biletu i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. W przypadku gdy zakup Biletu dokonywany jest na rzecz innej osoby niż Nabywca, tj. w przypadku gdy Uczestnikiem będzie inna osoba niż Nabywca, Nabywca zobowiązany jest przekazać treść Regulaminu Uczestnikowi i zapewnić, że Uczestnik akceptuje treść Regulaminu.
 8. „Uczestnik” – osoba, która będzie brała udział w „Zbliżenie” na podstawie Biletu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

§ 3. Uczestnictwo w „Zbliżenie”

 1. W ramach Biletu Nabywca ma prawo wyboru warsztatów, w których chce uczestniczyć.
 2. Cena Biletu obejmuje zakwaterowanie w Pensjonat Bliżej Nieba, Wola Skrzydlańska 128, 34-625 Skrzydlna w terminie 18-20.11.2022 r., wyżywienie oraz uczestnictwo w warsztatach.
 3. Informacje o ilości dostępnych Biletów znajdują się na portalu Facebook, na fanpage’u „Zbliżenie”

§ 4. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Nabywcą a Organizatorem następuje po zaakceptowaniu Regulaminu oraz wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem https://gabriela252518.typeform.com/to/GJLvlBcH
 2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Nabywca dokonuje zapisu na wydarzenie i zobowiązuje się do wpłaty zadatku.
 3. Nabywca dokonuje zapłaty za Bilet w kwocie 550 zł na konto bankowe Sprzedawcy: Marta Krajewska, prowadzone w ING PL 76 1050 1298 1000 0092 8002 0877, w tytule przelewu wpisując: swoje imię i nazwisko oraz ZBLIŻENIE. Reszta kwoty – płatne jest na miejscu warsztatu zaraz po przybyciu.
 4. Organizator umożliwia rozłożenie płatności na raty. W tym celu należy skontaktować się z organizatorem -email: gabrielalubon@gmail.com lub telefonicznie 600 560 705.
 5. Po zapłaceniu za Bilet, Nabywca otrzyma w dniu imprezy Bilet stanowiący potwierdzenie udziału w „Zbliżenie”.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Nabywca nie otrzymuje po zakupie paragonu. Na życzenie Nabywca może otrzymać rachunek za zakupione Bilety.

§ 5. Po zakupie biletu

 1. Sprzedaż Biletów na wydarzenie „Zblizenie” kończy się po wyczerpaniu miejsc, najpóźniej w dniu 18 listopada 2022 roku.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta, Nabywca nie ma możliwości dokonania zwrotu zakupionego Biletu. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w „Zbliżenie”, Nabywca może znaleźć osobę, która odkupi od niego Bilet za zgodą Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu “Zbliżenie”, w zakresie osób prowadzących warsztaty i sesje indywidualne, w przypadkach losowych, niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku choroby prowadzącej warsztaty lub sesje indywidualne.
 4. W razie odwołania warsztatu lub sesji indywidualnej, Uczestnik nie ma prawa żądania zwrotu części ceny Biletu, jeżeli odwołane zajęcia stanowią nie więcej niż 20% programu „Zbliżenie”.
 5. Jeżeli wyjazd nie będzie mógł się odbyć z powodu niezależnego od Organizatora to wpłacone pieniądze w całości pozostają jako zaliczka na inny, pasujący uczestnikowi termin lub pozostają do wykorzystania z możliwością zamiany na inną opcję oferty Marty Krajewskiej i ze strony gabrielalubon.com

§ 6. Utrwalanie przebiegu „Zbliżenie ”

 1. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu wydarzenia „Zbliżenie” przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Każdy Nabywca Biletu i każdy Uczestnik „Zbliżenie” przyjmuje do wiadomości, że udział w kobiecym wyjeździe „Zbliżenie” jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie jego głosu lub wizerunku w związku z uczestnictwem w wydarzeniu „Zbliżenie”  – dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora, sprzedawcy oraz społeczności Mandragora.

§ 7. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z przebiegiem „Zbliżenie” można zgłaszać Organizatorowi w formie mailowej na adres gabriela.lubon@gmail.com w terminie 14 dni od zakończenia „Zbliżenie”
 2. Organizator poinformuje Nabywcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie nastąpi w formie e-mail na adres poczty elektronicznej, z którego przesłano reklamację.

§ 8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Nabywców i Uczestników jest Sprzedawca – Marta Krajewska, ul. Nowa 39/1, 41-923 Bytom, NIP: 6262173897
 2. Dane osobowe Nabywców i Uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy dotyczącej uczestnictwa w wydarzeniu „Zbliżenie”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO.
 3. W przypadku udzielenia zgody przez Nabywców i Uczestników na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Administrator danych wykorzystuje dane osobowe Nabywców i Uczestników w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych lub usług. Nabywca i Uczestnik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach opisanych w zdaniu poprzednim.
 5. Odbiorcą danych osobowych Nabywców i Uczestników będą podmioty, z usług których korzysta administrator (np. biuro rachunkowe), jak również podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. organy publiczne).
 6. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator przetwarza dane osobowe Nabywców i Uczestników przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim dane zostały mu przekazane, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających zwartej umowy dotyczącej uczestnictwa w wydarzeniu “Zbliżenie”.
 7. Nabywca i Uczestnik posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Nabywca i Uczestnik mają prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Nabywca i Uczestnik posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli ich dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 10. Podanie przez Nabywcę i Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zakupu Biletu i uczestnictwa w wydarzeniu „Zbliżenie”.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży Biletów należy kierować na adres mailowy gabinet@gabrielalubon.com
 2. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora https://gabrielalubon.com/warsztaty/zblizenie
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2022 r.